causes1

Hello อาเซียน

สารคดีสั้น ความเป็นมาของอาเซียน รูปแบบข้อตกลง ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ได้รับจากการเข้าร่วมกลุ่ม รวมไปถึงสภาพความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ

ช่อง 11 NBT
100%
causes2

นิทานตัวอักษร

นิทานประกอบการเรียนการสอนเรื่องพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัวในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 (ชาวนากับวัว , ม้าอารี , อึ่งอ่างกับวัว ฯลฯ)

100%
causes3

As-Motion Service

สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบแอนิเมชั่น

As-Motion Studios
100%
causes4

Pet food

แอนิเมชั่นแนะนำผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขและแมวในเครือเบทาโกร

BETAGRO
100%